Bandgrävare

Hitachi ZX 130LCN

Vikt: 13,9 ton

Hyundai HX 300 L

Vikt: 31 ton

Volvo ECR 145 EL

Vikt: 16 ton

Volvo ECR 235 EL

Vikt: 28 ton

Volvo EC 300 EL

Vikt: 31 ton