Bandgrävare

   Hitachi ZX 130LCN

Vikt: 13,9 ton

   Hyundai HX 300 L

Vikt: 31 ton

   Volvo ECR 145 EL

Vikt: 16 ton

   Volvo ECR 235 EL

Vikt: 28 ton

   Volvo EC 300 EL

Vikt: 31 ton